Znaczenie  i rola komunikacji w biznesie
Komunikacja to proces przekazywania bądź wymiany myśli, informacji, danych, który determinuje kontakty międzyludzkie. W wyniku komunikacji możemy poznać myśli, pragnienia, uczucia oraz problemy innych ludzi. Dzięki słowom, gestom, symbolom wyrażamy siebie. Aby można było mówić o skutecznej komunikacji należy komunikować się w taki sposób aby  przekazywana informacja była dla odbiorcy zrozumiała. Ma to szczególne znaczenie w otoczeniu wielokulturowym, w którym w wyniku pewnych odmienności czasami dochodzi do błędnego zinterpretowania przekazu.
Komunikacja w biznesie odgrywa bardzo dużą rolę ponieważ od tego jak zakomunikujemy, przedstawimy czy opiszemy potencjalnemu kontrahentowi biznesowemu swój pomysł zależy jego decyzja. W wyniku dobrze przedstawionej prezentacji możemy zyskać naprawdę dobry kontrakt. Jednakże gdy nasz projekt zostanie nie dość przejrzyście zakomunikowany możemy stracić możliwość współpracy lub całkowicie ją przekreślić.
Ważnym aspektem dotyczącym komunikacji biznesowej jest również komunikacja wewnątrz firmy na linii kierownik – podwładny, podwładny – kierownik, a także pracownik – pracownik. W sytuacji gdy na początku procesu komunikacji nastąpi błędne odczytanie przekazywanej informacji, w wyniku której nastąpi nie poprawne wykonanie powierzonych zadań, to w późniejszym etapie trudno jest to naprawić. Zważywszy na specyfikę branży czasem nawet jest to nie możliwe. Źle wykonany projekt, co może zaważyć na podpisaniu kontraktu z potencjalnym kontrahentem lub nawet zaważyć na istnieniu firmy.
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Tak naprawdę trudno jest mówić o komunikacji werbalnej bez uwzględnienia komunikacji niewerbalnej oraz odwrotnie. Komunikacja werbalna przejawia się w postaci języka mówionego oraz pisanego potocznego lub oficjalnego, natomiast komunikacja niewerbalna jest w pewnym sensie uzupełnieniem komunikacji werbalnej. Komunikacja niewerbalna przejawia się poprzez ruchy ciała, gesty, mimikę twarzy oraz ton głosu. Należy zauważyć, iż komunikaty niewerbalne powstają i są wysyłane często nieświadomie rozmówcy. Komunikaty te równie często są odbierane podświadomie. Nie zależnie od sposobu wysłania i odebrania komunikatu ma on bardzo duży wpływ na odbieraną informację.
Przeszkody w skutecznej komunikacji
Bariery zewnętrzne
Mogło by się wydawać, iż na bariery zewnętrzne nie mamy wpływu, ponieważ składają się na nie czynniki zewnętrzne takie jak – gwar uliczny, głośna muzyka, rozmowy w tle, jak również awarie, złe łącze internetowe, zakłócenia w rozmowie telefonicznej czy złe samopoczucie, niechęć rozmowy na dany temat, brak zrozumienia, nieznajomość kultury czy obyczajów rozmówcy, sposób wypowiadania się. Niektóre z tych czynników jesteśmy wstanie usunąć bez większego problemu, np. jeśli przeszkadza nam hałas, możemy zmienić miejsce rozmowy, natomiast w sytuacji gdy nie rozumiemy przekazywanych informacji ze względu na to, iż nie znamy obyczajów rozmówcy zawsze możemy go poprosić o wyjaśnienie danej kwestii od początku. Natomiast jeśli chodzi o czynniki których nie da się usunąć należy je zaakceptować lub odciąć się od nich na czas rozmowy.
Bariery wewnętrzne
Natomiast jeśli chodzi o bariery wewnętrzne, to mają one bardziej zróżnicowaną strukturę, którą trudniej jest obejść. Na bariery wewnętrzne składają się takie czynniki jak – różnica poglądów, brak zrozumienia, napięcie emocjonalne, sposób przekazywania informacji poprzez komunikacje werbalną i niewerbalną. Jednakże najważniejszą przeszkodą wewnętrzną są nasze własne filtry poznawcze, dzięki którym oceniamy rzeczywistość. Możemy wyróżnić kilka grup barier wewnętrznych, które tak naprawdę tworzymy sami jest to na przykład bariera językowa – niektórzy ludzie boją się przemawiać wśród obcych ludzi, a niektórzy nawet wśród bliskich sobie osób. Największą przeszkodą dla takich osób jest strach przed wyśmianiem, niezrozumieniem czy złym odebraniem przekazywanej informacji. Ten strach potrafi niekiedy tak sparaliżować, że człowiek nie jest w stenie wydusić z siebie ani jednego słowa, czego następstwem jest to, iż takim osobą trudno zbudować trwałe relacje w życiu prywatnym czy biznesowym. Warto również zwrócić uwagę na aspekt jakim jest próba zdominowania jednego rozmówcy przez drugiego. W efekcie dominujący rozmówca próbuje narzucić drugiej osobie  własną opinie lub  poglądy np. poprzez groźby, krzyki, krytykę.
Komunikacja w biznesie odgrywa szczególną rolę i należy zwracać uwagę w jakich sposób, i przy użyciu jakich słów, gestów i mimiki twarzy wyraża się własną opinie. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. To ono kreuje nasz wizerunek w oczach rozmówcy.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder